Kouros of Zeus Koroneiki Early Harvest

by Christakos Efthymios